TIN TỨC MỚI

VIDEO CLIP

Chương trình luyện tập đàn organ

 

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN TẬP ĐÀN ORGAN

Năm học 2016 – 2017

THỜI GIAN

NỘI DUNG DẠY

YÊU CẦU CẦN DẠT

Ghi chú

Tháng 9

Tập cho trẻ nhận biết và học thuộc các nốt trên phím đàn: Đô – Rê – Mi – Fa – Sol – La – Si – Đố.

Bài luyện ngón cơ bản: khum tròn 5 ngón trên phím đàn rồi nhấn xuống cùng một lúc.

Trẻ nhận biết được các nốt trên phím đàn: Đô – Rê – Mi – Fa – Sol – La – Si – Đố.

Hỏi nốt nào trẻ phải chỉ được ngay nốt đó trên phím đàn.

Trẻ phải khum tròn được các ngón và làm thuần thục từng tay.

 

Tháng 10

Dạy trẻ nhận biết các nốt: Đô – Rê – Mi

Đọc nốt bài: đàn lên nhé

Bài luyện ngón: Đô – Rê – Mi – Fa – Sol – Fa – Mi – Rê – Đô.

Tập đàn bài: đàn lên nhé

Trẻ nhận biết được các nốt: Đô – Rê – Mi trên bản nhạc.

Đọc nốt lưu loát bài: Đàn lên nhé.

Đọc đúng cao độ, trường độ.

Trẻ phải đàn thuần thục bài luyện ngón từng tay rồi sau đó ráp 2 tay.

Trẻ tập đàn bài: Đàn lên nhé. Thuần thục 2 tay.

 

Tháng 11

Dạy cho trẻ nhận biết các nốt Đô – Rê – Mi – Fa – Sol.

Đọc nốt bài: tay nắm tay.

Bài luyện ngón: 1_ 2 3 4 5 4 3 2 1 – Đi lên (Đô).

Tập đàn bài: Tay nắm tay.

Trẻ nhận biết được các nốt: Đô – Rê – Mi – Fa – Sol trên bản nhạc.

Đọc nốt lưu loát bài: tay nắm tay

Đọc đúng cao độ, trường độ.

Trẻ phải đàn thuần thục bài luyện ngón từng tay rồi sau đó ráp 2 tay.

Trẻ tập đàn bài: Tay nắm tay thuần thục 2 tay.

 

Tháng 12

Ôn các nốt: Đô – Rê – Mi – Fa – Sol.

Đọc nốt bài: Hoa tặng cô.

Bài luyện ngón: 1_ 3 4 5 4 3 2 1 – Đi lên (Đô).

Tập đàn bài: Hoa tặng cô.

Trẻ nhận biết được các nốt: Đô – Rê – Mi – Fa – Sol trên bản nhạc.

Đọc nốt lưu loát bài: Hoa tặng cô.

Đọc đúng cao độ, trường độ.

Trẻ phải đàn thuần thục bài luyện ngón từng tay rồi sau đó ráp 2 tay.

Trẻ tập đàn bài: Hoa tặng cô thuần thục 2 tay

 

Tháng 01

Ôn các nốt: Đô – Rê – Mi – Fa – Sol.

Đọc nốt bài: Chú chim non.

Bài luyện ngón: 1_ 4 5 4 3 2 1 – Đi lên (Đô).

Tập đàn bài: Chú chim non.

Trẻ nhận biết được các nốt: Đô – Rê – Mi – Fa – Sol trên bản nhạc.

Đọc nốt lưu loát bài: Chú chim non.

Đọc đúng cao độ, trường độ.

Trẻ phải đàn thuần thục bài luyện ngón từng tay rồi sau đó ráp 2 tay.

Trẻ tập đàn bài: Chú chim non thuần thục 2 tay

 

Tháng 02

Đọc nốt bài hát: Chú voi.

Bài luyện ngón: 1_   5 4 3 2 1 – Đi lên ( Đô)

Tập đàn bài: Chú voi.

Trẻ nhận biết được các nốt: Đô – Rê – Mi – Fa – Sol trên bản nhạc.

Đọc nốt lưu loát bài: Chú voi.

Đọc đúng cao độ, trường độ.

Trẻ phải đàn thuần thục bài luyện ngón từng tay rồi sau đó ráp 2 tay.

Trẻ tập đàn bài: Chú voi thuần thục 2 tay

 

Tháng 3

Trẻ nhận biết các nốt: La – Si – Đố.

Đọc nốt bài: Tiếng trống.

Bài luyện ngón: 1_ 2 3 4 5 4 3 2 1 – Đi lên ( Đô)

Tập đàn bài: Tiếng trống.

Trẻ nhận biết được các nốt: La – Si – Đố trên bản nhạc.

Đọc nốt lưu loát bài: Chú chim non.

Đọc đúng cao độ, trường độ.

Trẻ phải đàn thuần thục bài luyện ngón từng tay rồi sau đó ráp 2 tay.

Trẻ tập đàn bài: Tiếng trống thuần thục 2 tay

 

Tháng 4

Ôn các nốt: La – Si – Đố.

Đọc nốt bài: Mèo con.

Bài luyện ngón: 1_ 3 4 5 4 3 2 1 – Đi lên ( Sol).

Tập đàn bài: Mèo con.

Trẻ nhận biết được các nốt: La – Si – Đố trên bản nhạc.

Đọc nốt lưu loát bài: Mèo con.

Đọc đúng cao độ, trường độ.

Trẻ phải đàn thuần thục bài luyện ngón từng tay rồi sau đó ráp 2 tay.

Trẻ tập đàn bài: Mèo con thuần thục 2 tay

 

Tháng 5

 

Ôn tập các bài hát đã học trong chương trình, các tiết mục biểu diễn trong Lễ Tổng Kết Năm học 2016-2017.

 

 • 6
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1